1. ประชุมวิชำกำรชมรมทันตกรรมสำหรับเด็กฯ ประจำปีพ.ศ. 2560

    ชมรมทันตกรรมสำหรับเด็กแห่งประเทศไทยได้จัดประชุมวิชำกำรประจำปีพ.ศ. 2560 เรื่อง “Make It Trendy Pediatric Dentistry” ในวันที่ 16-17 พฤศจิกำยน 2560 ณ ห้องกมลทิพย์ บอลรูม โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ

    Read More
  2. CLEAN Tooth Good KITS

    เครือข่ายเด็กฟันดี วีถี SELF CARE ขอเชิญร่วมประกวดนวัตกรรม ภายใต้หัวข้อ : สิ่งที่ช่วยในการแปรงฟันหรือช่วยตรวจสอบความสะอาดของฟันแก่เด็กเล็กอายุไม่เกิน 2 ปี

    Read More

Update NewsNews And Information Updates

Events Calendar